Äldreomsorg

Reportage om Sveriges äldreomsorg är sällan munter läsning. Äldre som aldrig får återse ett bekant ansikte, som inte får prata på svenska och bli förstådda, som inte får sällskap och hjälp när de vill och behöver. Äldreomsorgsarbetare som måste hantera ett allt större avstånd mellan krav och verklighet. Under coronapandemin har personal på många äldreboenden runtom i landet förvägrats adekvat skyddsutrustning av sina arbetsgivare, trots att äldreomsorg då inte kan bedrivas utan risk för de äldres och anställdas liv. Följden har blivit tusentals dödsfall. 

Redan innan krisen var mönstret tydligt och nu är det ännu tydligare: när vi vansköter vår personal, vanvårdar vi också våra äldre. Politikernas nedprioritering av äldrevården drabbar både de som arbetar och de gamla. Vem vågar egentligen åldras när politiken ser ut så? 

Tierpslistan vill att vi istället ger personalen drägliga arbetsvillkor, fullgod utrustning och möjlighet att i lugn och ro sköta om oss på ålderns höst, så att vi kan känna tillförsikt inför framtiden istället för rädsla. 

Sammanfattat vill vi:

 • Rusta upp äldreomsorgen – Fler anställda och bättre arbetsvillkor
 • Skärpa språk- och kompetenskraven inom äldreomsorgen
 • Höja måltidernas standard
 • Införa rätt till heltid för personalen
 • Höja lönerna i äldreomsorgen
 • Avskaffa delade turer
 • Ge personalen större inflytande över schemaläggningen
 • Att äldre ska ha rätt till fritidsaktiviteter
 • Införa möjlighet till efterrätt till middagen vid särskilda boenden
 • Öppna för husdjur och vårddjur på äldreboenden
 • Sänka taxorna inom vården
 • Inventera och upprusta de anställdas arbetskläder och skyddsutrustning
 • Införa bestämmelser om krishantering i avtalen med alternativa utförare
 • Skärpa kvalitetskraven på såväl privat som offentlig verksamhet

Äldrevård kräver högre kompetens- och språkkrav

Kommunal vård och omsorg är inget enkelt springjobb. Det handlar om att arbeta intimt med och ta hand om människor i sårbart tillstånd, vilket kräver att man är duktig både socialt och kommunikativt. Vi oroas därför av att kommunens omsorg av äldre och funktionsnedsatta utnyttjas som en integrationsverkstad, där bristande språkkunskaper tillåts gå ut över de äldres välbefinnande. Det ska vara strikta språk- och kompetenskrav på personal inom äldreomsorgen.

Integration är positivt, och vi har flera alternativa förslag för integration i vårt  invandringsprogram – men de äldre måste kunna vara trygga med att bli förstådda och politikernas hittills misslyckade integrationspolitik får inte gå ut över välfärden. 

Högre lön och rätt till heltid 

Allt fler kommer behöva jobba inom omsorgen framöver, men ändå väntas personalbristen bara växa. Låg status och underbemanning gör inte mycket för att locka människor till vårdyrken i Tierp. En viktig del av lösningen är att höja lönerna så att fler ska vilja jobba inom vården. En annan att införa rätt till heltid och minska beroendet av vikarierande personal – i Tierps kommun är färre än en tredjedel av personalen heltidsarbetande. Varken de äldre eller personalen gynnas av stressad, otrygg, eller ständigt roterande personal. 

Mänskligare schemaläggning 

Schemaläggningen av vårdpersonal i Tierps kommun måste bli bättre. När scheman pressas och hyvlas tvingas personalen i många fall stå ut med stress, spring, och uteblivna toalettbesök. För både personalen och de äldres hälsa måste det finnas tid för återhämtning. 

Ett inslag i schemaläggningen vi absolut inte kan acceptera är de delade turerna. Delade turer innebär att anställda inte jobbar normala sammanhållna arbetsdagar, utan i vissa fall ända från tidig morgon till sent på kvällen med en lång obetald rast i mitten. Det sliter ut personalen, minskar yrkets attraktivitet och blir därmed dyrt i längden. 

Som ett led i arbetet med schemaläggningen borde personalen stegvis få större inflytande över schemaläggningen – något som i exempelvis Skellefteå lett till minskad administration, minskade vikariekostnader och lägre sjukskrivningstal.

För att kunna uppnå bättre förhållanden för personalen krävs så klart att kommunen inte drar in på personaltätheten genom nedskärningar och nedlagda enheter. 

Vi motsätter oss därför också ospecificerade effektiviseringskrav, så kallad “osthyvling” från politikerna. Det handlar om att hela områden, som omsorgen eller skolan, tvingas hantera sparkrav på ett visst antal procent. Självklart ska verksamheter effektiviseras om man kan peka ut ett konkret och försvarbart sätt att göra det på. Men när osthyveln tas fram är det oftast ett sätt att tvinga ner ansvaret för personalnedskärningar på personalen själva. 

Ge guldkant på vardagen 

Behovet av livskvalitet minskar inte med åldern. Vi driver att äldre ska ha rätt till att äta gott, få frisk luft och fritidsaktiviteter, en öl till maten om de vill och så vidare. Med vår politik för bättre schemaläggning kan mer tid öronmärkas för social närvaro och aktivitet. Matens standard måste höjas. 

En liten men betydelsefull förbättring som bör göras gäller efterrätter till middagen vid äldreboenden. För de äldre som får hem måltider via hemtjänsten eller äter i kommunens matsalar ingår efterrätt vid varje måltid, men i särskilt boende erbjuds det bara till lunchen. Vi anser att också de äldre på boende ska kunna välja till efterrätt till middagen om de vill. Det möjliggör dessutom att hemtjänsten kan erbjuda mer än en sorts efterrätt om dagen. 

Om boende och personalen vill och inga allergier står i vägen är vi för att vissa äldreboenden tar in husdjur. Det kan handla både om att äldre i större utsträckning kan ta med sina egna husdjur till äldreboenden och/eller att ha boendegemensamma terapi- och vårddjur. Sådana gemensamma husdjur förekommer i andra länder och har visat sig förbättra måendet hos de äldre, som husdjur ju ofta gör för vem som helst. 

För att verksamheten inte ska gå ut över personal eller djuren själva är det viktigt att verksamheten först görs på prov och att extra resurser öronmärks för att ta hand om djuren på ett fullgott sätt. 

Sänkta taxor för de äldre

De ekonomiska förutsättningarna för äldre i behov av vård är närapå helt bestämda av politikerna. Bor man på särskilt boende betalar man exempelvis för vården inom maxtaxan och sedan ovanpå det hyra, måltider och förbrukningsartiklar. Kommunpolitikerna har bestämt vad varje del ska kosta – och de har bestämt att det ska kosta mycket. För många pensionsnivåer blir det helt enkelt inte mycket pengar kvar.

Det ska inte kosta skjortan att bli gammal, anser vi. Särskilt när man inte har mycket till val. Vi vill sänka de taxor som inte redan faller under maxtaxans kostnadstak. För de taxor som gör det vill vi utreda möjligheten till ett grundläggande kostnadsavdrag som gör vården billigare. En subvention av kostnaderna för samtliga brukare, med andra ord. 

Arbetskläder och skyddsutrustning 

Arbetsskor ingår inte i personalens arbetskläder i Tierp. Förutom att slita för en ofta låg lön är vårdarbetarna alltså tvungna att betala för sina egna arbetsskor. Det visar på en tafatthet i kommunens syn på arbetskläder och utrustning. Istället för ett plagg hit, ett plagg dit så ska en ordentlig översyn göras av arbetskläder inom vård och omsorg så att personalen har det de behöver för att göra ett bra jobb. 

Det gäller också skyddsutrustning. Coronapandemin har mer än något visat att kommunen måste ta behovet av utrustning på allvar. När pandemin härjat som hårdast har personalen inom Daglig verksamhet varit tvungen att kliva in och producera skyddsutrustning i hög takt. Personalen ska ha en stor eloge för den insatsen, men det är också ett underkännande av kommunens beredskap. Här krävs en ordentlig inventering och upprustning av befintlig materiel.

Vår syn på privata aktörer inom äldreomsorgen 

I dagsläget har Tierps kommun förhållandevis få privata aktörer inom vård och omsorg. Tierpslistan ser inte något egenvärde i att öka antalet företag i välfärden för sakens skull, så som de styrande partierna i Kvintetten gör. Vi tror att den bästa kvaliteten i längden kan säkerställas av kommunen själv, utan vinstkrav och företagslogik.

Vi vill dock inte stänga ner de befintliga aktörerna, så länge de håller god kvalitet och sköter sig. Den kommunala äldreomsorgen håller inte måttet idag, så som vi tycker att den ska och det vore därför dumt att stänga ner annan verksamhet som faktiskt fungerar. 

Det viktiga för oss är alltså de äldre och personalen och inte ideologiskt tvång i synen på privat och offentligt. Vår politik syftar till att äldrevården ska kunna ha ett fåtal privata aktörer, förutsatt att dessa håller en hög kvalitet. Det ska vara möjligt att välja en annan utförare än kommunen, men på längre sikt hoppas vi kunna minska behovet av dessa. Detta då kommunen ska hålla överlägset bäst kvalitet varmed ingen ska behöva känna ett behov av att välja en annan aktör. 

För att säkerställa ordningen i välfärden måste kommunen ställa strikta kvalitetskrav både på de privata verksamheterna och de egna. De välfärdsföretag som inte klarar kraven ska inte få finnas kvar och kommunen måste kunna ingripa direkt ifall de missköter sig. Vi föredrar därför generellt vanlig upphandling i samarbete med företagen istället för artificiella marknadssystem som är svåra att överblicka och kontrollera. 

Krisklausuler i avtal med vårdföretag 

I Tierps kommun regleras de privata vårdföretagen genom olika avtal, men har i övrigt fria tyglar. Coronapandemin har visat att det inte duger i en krissituation. Då måste kommunen kunna ta utökad kontroll över samordning och resursfördelning inom vård och omsorg. Vi vill därför införa särskilda klausuler i avtalen som kan aktiveras vid allvarliga kriser.