Fritid och kultur

Våra ställningstaganden i punktform:
 • Rekreation i hela kommunen
 • Stoppa nedmonteringen av befintlig service
 • Bevara de mindre badanläggningarna – nej till centraliserat stadsbad
 • Bibliotek för alla, men inte för allt: fokus på folkbildning
 • Hela kommunen ska kunna låna böcker - återinför bokbussen!
 • Större tillgång till lokaler för föreningslivet
 • Sälj av konst och sluta subventionera proffskonstnärer
 • Mer växtlighet i anslutning till bebyggelse
 • Fler bänkar, grill- och bordsplatser utomhus
 • Utred fler alternativa och kompletterande biblioteksformer
 • Inför crowdsourcing-funktion

Rekreation i hela kommunen

Alla politiker säger sig vara överens om att hela kommunen ska ha tillgång till rekreation. Trots det riktas alltjämt de flesta satsningarna till Tierps köping, samtidigt som andra orters anläggningar tillåts förfalla, säljas eller periodvis överges, såsom Vendelbadet eller Söderfors camping och isplan. Den ständiga nedmonteringen av kommunal service ute i orterna måste stoppas.

En kommun med kärvande kommunkassa måste prioritera mellan olika satsningar. I den mån ekonomin tillåter nya fritidsanläggningar vill vi helst att de förläggs till de orter som har långt till Centralhallen, Aspenbadet, Vegavallen med mera i köpingen.

Biblioteken

Folkbiblioteken ska vara till för alla, men inte för allt. De är navet för den allmänna folkbildningen och förvaltningen av vårt gemensamma kulturarv. Därför ska de i lugn och ro tillåtas vara just det, snarare än allhus, fritidsgårdar eller stökiga mediecenter. Verksamhetens form och innehåll måste såklart tillåtas en stor bredd för att tjäna kommuninvånarnas olika bildningsbehov – exempelvis IT-vägledning – men aldrig på ett sätt som går ut över kärnuppdragen.

Om bibliotekens allmänna tillgänglighet inte ska bli en tom paroll måste den gälla hela kommunen. Därför är kommunens nedläggning av bokbussen ett svek mot både folkbibliotekens grundvärden och alla de kommuninvånare som har svårt att ta sig till någon av de fasta biblioteksfilialerna. Vi vill riva upp beslutet. För att tillgängliggöra litteratur i hela kommunen vill Tierpslistan även utreda möjligheten att komplettera folkbiblioteken med alternativa biblioteksformer såsom föreningsbibliotek, bokbyten, arbetsplatsbibliotek och lokala läsrum.

Närodlad konst, kultur och utsmyckning

Kommunen äger idag en konstsamling på över tusen verk. Trots det och trots återkommande underskott och nedskärningar i kärnverksamheten köps det årligen in mer konst. Ovanpå det betalar kommunen för ett “arbetsstipendium” riktat till kulturarbetare med konstexamen. Vi är emot dessa utgifter och skeptiska till politikernas kulturpolitik som syftar till att subventionera konstnärsskrået istället för att gynna kommunmedborgarna. Stora delar av det befintliga konstbeståndet ska säljas.

Tierps kommun har redan ofantliga kreativa resurser i form av föreningar, skolklasser, eleverna vid Sahlströms och givetvis gemene man. Vi menar att vanligt folk har förmågan att konstnärligt uttrycka tankar och känslor, att anamma och skapa egna former av skönhet, andlighet och bildning även helt utan dyra proffskonstnärer och kulturkadrer.

Istället för att kommunen ska friköpa sig från kulturansvaret med proffssubventioner vill vi att den ska möjliggöra lokal, folklig och deltagande kultur. Vi vill hjälpa det lokala föreningslivet genom att göra det billigare för dem att boka och hyra kommunala lokaler. Vi vill också genom skolan göra det lättare för skol- och gymnasieelever att komma i kontakt med kommunens föreningsliv.

Vid försköning av yttre miljöer tror vi att det både är effektivare och billigare att låta levande grönska pryda stadsbilden än dyr konstutsmyckning. Därför vill vi möjliggöra för mer grönt i anslutning till bebyggelse i tätorterna.

Tierpslistan vill anlägga fler platser där människor kan mötas. Vi vill anlägga fler grill- och bordsplatser samt fler bänkar på platser där behovet finns.

Skapa crowdfunding-funktion

I en kommun med svag ekonomi som Tierp så måste man vara uppfinningsrik. Tierpslistan kommer alltid att prioritera välfärden med skola, äldreomsorg och infrastruktur först. Eftersom föreningar och företag är så viktiga kommer vi också alltid att sträva efter en så hög service och att skapa så bra förutsättningar som möjligt.

Men vissa projekt ska inte kommunen finansiera med skattemedel, så länge vi inte klarar av att ge välfärden de resurser som den behöver. När kommunens bolag trots krisande ekonomi och stora underhållsbehov spenderar mer än en kvarts miljon på att skruva upp en brioräls på en vägg – konstverket "Tuff-tuff" – så läggs resurserna inte rätt.

Vill någon exempelvis måla en husvägg eller att konstverk på något torg ska de kunna hitta finansiering på andra sätt än kommunkassan. Vi vill ge föreningar och personer som har idéer och tankar möjligheter att presentera dessa via kommunens hemsida och att kommuninvånare får möjligheten att frivilligt ge ekonomiska bidrag till dessa projekt.

Detta skulle också innebära att fler personer än enbart etablerade konstnärer får möjligheten bidra med kultur till kommunen och att valet av konst blir mer demokratiskt.