Skola

I Lärarförbundets rankning av Sveriges skolkommuner år 2020 hamnar Tierps kommun allra sist, på plats 290 av 290. Sämst i landet. 2021 klättrade vi en ynka plats till 289. Det är den senaste mätningen som gjorts.

Resultatet borde inte vara någon överraskning för kommunpolitikerna. Kommunen har släpat mot botten en längre tid, med placeringarna 288 år 2019 och 289 år 2018. I Lärarnas riksförbunds parallella mätning som sägs ta hänsyn till kommunernas skilda förutsättningar kvalade Tierp senast in på plats 278. En sak är säker: Tierps skolpolitik har fått underkänt, oavsett bedömare, mätmetod och mätningsår. 

Mer resurser måste naturligtvis skjutas till. Samtidigt spenderar kommunen inte ovanligt lite på skolan. Den huvudsakliga anledningen till elevernas låga betyg och att lärarna mår dåligt är alltså snarare sådant som konstiga prioriteringar och bristfällig styrning. På ett sätt inger det hopp, för det går att göra annorlunda.

Sammanfattat vill vi:

  • Rädda skolorna i Hållnäs, Mehedeby och Vendel – Inga nedläggningar!
  • Byta ut baracker mot ordentliga, långsiktigt hållbara skolbyggnader
  • Minimera byråkratiska krav om pappersarbete och dokumentation på lärare från kommunens sida
  • Bättre skolmat
  • Satsa på stödjande personal i klassrummen såsom speciallärare och elevassistenter
  • Införa enhetliga ordningsregler för Tierps grundskolor
  • Att personalsatsningar ska prioriteras över “speciallösningar”
  • Utreda möjligheten till pluggstuga med pensionerade lärare
  • Införa “morfar i skolan”
  • Knyta blivande lärare till kommunen genom stöd med boende och studieskulder

Rädda skolorna i Hållnäs, Mehedeby och Vendel – Inga nedläggningar!

Trots att de menar sig vara emot skolnedläggningar har styret med Centerpartiet i spetsen låtit tjänstemännen ta fram en rapport om att lägga ner skolorna i Hållnäs, Mehedeby och Vendel. Rapporten kostade en halv miljon kronor i konsultkostnader och ett hundratal arbetstimmar för kommunens lärare och rektorer.

Frågan avgörs efter valet, då beslut om tjänstemännens förslag sköts upp av politikerna i november 2021.

För nedläggning är bland annat Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Tierps kommun som öppet vill lägga ner Hållnäs skola och återkommande nosat även på skolan i Vendel.

Vi i Tierpslistan är emot. För oss är det självklart med fullgod service, även utbildning, i hela kommunen. Vi tror att nedläggningar är fel väg att gå. Centralisering och långa pendlingsavstånd blir ingen vinst för vare sig lokalsamhället, barnens trygghet eller lärarnas arbetsmiljö. Får vi plats i fullmäktige efter valet kommer vi rösta ner de föreslagna skolnedläggningarna.

Upprustade lokaler 

Situationen med skol- och förskolelokaler i Tierp är katastrofartad. Nära en fjärdedel av kommunens förskolebarn tvingas år efter år vistas i trånga baracker där de fryser på vintern och där det kan bli uppemot 38 grader om sommaren.  

Samtidigt som politikerna hyr det så kallade Gevaliapalatset i Gävle åt sina tjänstemän får barnen alltså stå ut med lokaler som blir varma som Sahara.  

Mot bakgrund av detta är det anmärkningsvärt när styret lovar förskolebygge efter förskolebygge som inte blir av. En återuppbyggnad av Vallskoga förskola rann ut i sanden för en kostnad om fyra miljoner kronor, och ännu syns inte skymten av de utlovade förskolorna i Skärplinge eller Söderfors. 

Inte heller den socialdemokratiska oppositionen fri från skuld, som satt barnen och föräldrarna i situationen till första början. Medan politikerna pekar finger mot varandra i fullmäktige över problemen de gemensamt skapat får Tierps förskolebarn fortsatt gå lidande.

Barnen förtjänar inte att drabbas av nödlösningar som politikerna tar till när de slösat bort våra pengar, och som dessutom blir dyrare i längden än att bygga för framtiden. Tierpslistan satsar på att rusta upp och byta förskolelokalerna i Tierps kommun, hellre än att hyra palats i Gävle. Den prioriteringen tycker vi är självklar. 

Bättre skolmat

I och med centralisering av matlagningen har maten i många av kommunens verksamheter blivit sämre, inte minst för förskolebarnen som knappast får den näring de behöver. Vi vill förbättra matens kvalitet. Likaså vill Tierpslistan prioritera lokalproducerad mat och, i den mån det går, lokala producenter.

För att minska svinn vill vi undersöka möjligheten till samarbeten med ideella föreningar som kan ha nytta av mat som annars inte hinner förbrukas. Mat i en svensk fattigpensionärs eller hemlös mage gör nytta – det gör den inte i en soptunna

Lärare måste få fokusera på att undervisa 

Istället för att få fokusera på att undervisa elever har lärarna på senare tid fått allt mer pappersarbete, dokumentering och annan överflödig kringadministration på sina bord. Under tiden har deras verktyg och resurser blivit allt färre och yrkesauktoriteten allt svagare. 

Snarare än att hjälpa till att avlasta eller stärka lärarna har politiker på många håll tvärtom förvärrat situationen genom att lägga på lärarna nya ansvarsområden och pekpinnar. Det handlar om en brist på respekt för lärarna. Ytterst blir det eleverna, utbildningens kvalitet och kommunens framtid som blir lidande. 

Kommunen bör i möjligaste mån släppa överdrivna dokumentationskrav som lagts på lärarna och i den mån det är möjligt centralisera övrigt pappersarbete från lärarna till tjänstemän på kommunhuset. För att hjälpa lärarna bör kommunen anställa personal som kan undsätta och stödja, såsom speciallärare och elevassistenter. Dessa avlastar lärarna så att de kan undervisa och är därför en välbehövlig investering.  

Att lärarna kan hålla ordning är också viktigt för att de ska kunna göra sina huvuduppgifter. Då behövs fler verktyg, inte färre. Vi vill införa enhetliga ordningsregler för Tierps grundskolor och större möjlighet att ta till åtgärder mot elever som inte sköter sig.  

Att debattera ordningsregler fram och tillbaka, ja eller nej till mobilförbud och så vidare har tyvärr blivit en sysselsättning som politikerna för helt över lärarnas huvuden. Istället vill vi att de nya ordningsreglerna antas utifrån lärarnas preferenser och uttryckta behov.  

Prioritera personalen 

När kommunpolitikerna försöker åtgärda problem i skolor lägger de ofta dyra pengar på speciallösningar i marginalen. Nya digitala lösningar och liknande kan aldrig ersätta duktiga lärare som får tid att göra sitt arbete. Den skolsatsning som ger mest valuta för pengarna kommer alltid vara på kärnverksamheten: lokaler, läromedel och personal. 

Tierps kommun klarar i dagsläget inte av att konkurrera med Gävle och Uppsala om behöriga lärare. Arbetsmiljön är för dålig och lönerna låga – ibland 4000 kronor lägre i månaden än hos skolor i städerna. När man inte kan rekrytera sjunker så klart lärartätheten och andelen behöriga lärare, vilket i sin tur försämrar skolmiljön ännu mer, i en ond spiral. 

Den onda spiralen måste brytas med personalsatsningar och höjda löner. Ändå verkar nuvarande styret allergiska mot just sådana. De menar att det inte går. Vi håller inte med. 

Mobilisera tillgängliga mänskliga resurser 

Läget som Tierps skolverksamhet befinner sig i kräver att alla resurser som finns måste mobiliseras. En sådan resurs är kommunens och länets pensionerade lärare. Vi vill undersöka möjligheten att driva pluggstugeverksamhet med dessa. Det skulle kunna hjälpa behövande elever och ge en meningsfull sidosysselsättning åt intresserade lärarveteraner. Sådan verksamhet fungerar bra och är ofta uppskattad i de kommuner där den finns.  

Andra äldre skulle kunna involveras genom konceptet “morfar i skolan”. Det går ut på att frivilliga vuxna, ofta pensionärer, får en utbildning och sen knyts till en skola eller klass där de kan bidra som ytterligare trygg vuxen. 

En annan resurs är lärarstudenter – kommunen är ju granne med Sveriges största lärarutbildning. Vi vill hitta samverkan med Uppsala och Gävle kring utbildning och personalförsörjning och se hur vi därigenom kan få hit lärarstudenter.  

Det kan handla om att öronmärka studentboenden i kommunens södra delar för lärarstudenter. De kan sedan få dispens för att fortsätta bo i de billiga studentboendena när de gått färdigt lärarprogrammet – mot att de arbetar i kommunen. Ett annat sätt att öka incitamenten för nyutbildade lärare är att kommunen hjälper dessa med sina studieskulder. 

På samma sätt vill vi införa en vikarieförmedling som i samarbete med andra kommuner i regionen kan underlätta personalförsörjningen i våra skolor. I längden kan en sådan vikarieförmedling dessutom knyta framtida lärare till Tierps kommuns skolor i de fall en lärarstudent som vikarierat via förmedlingen går färdigt sin utbildning. 

Politiker ska ha ansvaret för sina nedskärningar, inte passa ner bollen till lärarna

Politiskt ledarskap får inte handla om att stå och skrika “arbeta hårdare, spring snabbare!” medan politikerna själva bara sitter och plockar höga arvoden. Ändå föreslår partier i Tierp inte sällan ospecificerade “effektiviseringskrav”. I praktiken handlar det om att passa vidare nedskärningar ner till skolorna, rektorerna och lärarna – som därmed ofta inte lämnas annat val än att tumma på själva utbildningen.  

Vi är emot den typen av effektiviseringskrav och tycker att politikerna själva ska ta ansvar för prioriteringar när de gör dem. På samma sätt är vi emot att lägga nya ansvar på skolorna utan att skjuta till resurser och därmed i praktiken tvinga dem att skära ner på andra delar av verksamheten. 

En annan smygnedskärning vi motsätter oss är att inte kompensera skolorna tillräckligt för allmänna prisökningar. Politikernas löner justeras alltid upp för att hålla jämn takt med priserna och mycket mer därtill – varför inte skolbudgetarna?