Integritetspolicy

Tierpslistans målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Tierpslistan används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Tierpslistan sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Våra hemsidor

Följande policy gäller på tierpslistan.se och dess samtliga subdomäner.

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, medlemsnummer och bland annat e-post utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

Vilka personuppgifter samlas in och när raderas de?

När du kommunicerar med Tierpslistan kan vi komma att samla in uppgifter om dig som t.ex. namn, adress, postadress, e-postadress samt telefonnummer. Vi kan även behöva begära in mer information från dig beroende på ärendets karaktär såsom personnummer/medlemsnummer eller betalningshistorik.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom exempelvis Facebook och Twitter) kan Tierpslistan komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller till dess att du ber oss ta bort dessa.

Vilken typ av data vi samlar in

Medlemskapsuppgifter är uppgifter som är kopplat till dig och ditt medlemskap – t.ex. namn, adress, epostadress, telefonnummer, personnummer, medlemsnummer, lösenord och betalningshistorik. Det kan även vara ärendeinformation såsom mejlkonversationer, kopplat till ditt medlemskap och annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.

Trafikdata är uppgifter som är kopplade till vad som händer när du använder våra tjänster. Trafikdata behandlas i syfte att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät när du använder dina tjänster (t.ex. när du ringer ett samtal eller skickar e-post). Exempel är vem som kommunicerat med vem, tidpunkter när kommunikationen påbörjats och avslutats, den sammanlagda tid som kommunikationen pågått och vilka nät som använts.

Hur vi samlar in data

Vi samlar in och behandlar data som:

  • du lämnar själv när du blir medlem hos oss och när du kommunicerar med oss – t.ex. när du tecknar ett medlemskap, kontaktar oss för att få information eller prenumererar på nyhetsbrev.

  • skapas när du använder någon av våra tjänster – t.ex. när du besöker vår hemsida, ringer eller skickar sms eller e-post

  • vi hämtar från andra källor – t.ex. publikt tillgängliga personregister som SPAR.

  • samlas in genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?

De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till ditt medlemskap kommer att behandlas av Tierpslistan för följande ändamål:

  • För att fortlöpande ge dig information om aktiviteter samt händelser/nyheter i Tierpslistan.

  • I utbildningssyfte

  • För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, email formulär och i våra konton i sociala medier

  • För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier

  • För att ta fram statistik

  • Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Tierpslistan behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar de personuppgifter som är nödvändigt för att fullgöra ett medlemskap hos Tierpslistan. Om Tierpslistan skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, genom att du aktivt får klicka i en ruta.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Tierpslistan värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller information som Tierpslistan kan behandla om dig inom ramen för våra sociala forum och ditt medlemskap. Om du följer en länk till en extern webbsidwebbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan.

Rätt till information

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att Tierpslistan ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall Tierpslistan på e-postadress som anges nedan.

Behandling av personuppgifter om barn

Medlemskap hos Tierpslistan riktar sig inte till barn och Tierpslistan samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till Tierpslistan ber vi dig att kontakta oss på nedan adress för att du ska kunna utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning. Vi är däremot inte skyldiga att lämna uppgifter om tonåringar eller ungdomar som söker sig till Tierpslistan.

Kontaktinformation

Om du har frågor rörande hur Tierpslistan behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga, är du välkommen att kontakta Tierpslistans styrelse på tierpslistan@gmail.com.

Ändring av denna integritetspolicy

Tierpslistan kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Tierpslistan hemsida.


Bildrättigheter

Bilden på bruket, framsidan: Calle Eklund via Wikimedia commons CC BY.
Ikonen krisberedskap, partiprogram: CC BY https://thenounproject.com/term/risk-management/1327195/
Ikonen skola, partiprogram, CC BY-ND 3.0 icons8
https://creativecommons.org/licenses/
Andra ikoner https://game-icons.net/ CC BY 3.0