Region Uppsala

Tierpslistan är huvudsakligen ett kommunparti och vi har framförallt kommunpolitiska ambitioner. Samtidigt fattas väldigt många beslut som är viktiga för Tierps kommuninvånare på regional nivå (tidigare landstinget), och en stor del av skatten betalas dit. Därför driver Tierpslistan också politik på regionnivå och flera av Tierpslistans politiker ställer upp till regionfullmäktige genom den gemensamma vallistan Lokala Partier i Uppsala län.

  • Vid upphandling kan det bli lätt för politiker och tjänstemän i Uppsala att se sig själva som närmare Stockholm och världen än övriga Uppland. Därför vill vi tvärtom inom regionens institutioner lyfta lokal upphandling och investeringar inom regionen. 

  • Politiker ska tjäna folket, inte tjäna på dem. Därför vill vi sänka politikerlönerna i regionen och framförallt klippa de miljontals kronor i fallskärmar som betalas ut till politiker vid avgång.

  • Samtidigt som vården sviktar jäser en stor och dyr byråkrati till sig i regionen. För varje år som går ökar antalet välgödda chefer, mellanchefer, administratörer och kommunikatörer. Det finns hos regionen idag 30 % fler administratörer än det finns läkare! Vi vill rensa i regionens byråkrati och sänka de högsta chefslönerna.

  • Det finns många politiker som i ena stunden beslutat om regionens vård som folkvalda, och i andra stunden suttit som lobbyister för privata vårdintressen. Svängdörrarna mellan det allmänna och privata gör politikernas lojalitet oklar och bäddar för korruption. Vi vill ha ett regelverk som kraftigt försvårar att regionens politiker köps av särintressen. 

  • Granskning fungerar bäst när den sker utifrån och från botten upp. Därför vill vi ge kommunerna en roll i regionrevisionen. 
  • Regionens och Polismyndighetens verksamhet hänger ofta ihop, inte minst vid våld mot blåljuspersonal eller när gängvåld tränger sig in i sjukhuskorridorerna. Idag använder regionen ansenliga resurser för att genom kommunikatörer förmedla en positiv bild av verkligheten. Istället borde regionen i högre grad använda dessa resurser för att understödja polisen i den verklighet som faktiskt finns.
  • Denna sida innehåller vår övergripande politik för Region Uppsala. För specifika politikområden, se programdelarna om: