Bostäder, byggande och bolagen

●     Slut på kaoset – Politisk kontroll över byggande och fastigheter
●     Bygg billiga hyresrätter inom allmännyttan
●     Bevara allmännyttan – Nej till privatiseringar och avyttringar
●     Försörjningskrav och blandad bebyggelse i Tierpsbyggen – Inga ghetton
●     Kommunala hyresvillor
●     Använd allmännyttan för att locka personal till välfärden
●     Kommunen ska köpa upp, fixa och förmedla övergivna byggnader
●     Bekämpa ensamheten med seniorboenden för 55+ och 65+
●     Upprätta fler boenden för socialt utsatta
●     Inför ett modernt Egnahems-program på prov
●     Tillåt utveckling och byggande även utanför köpingen

Politisk kontroll över bolag och fastigheter 

Under Bengt-Olov Erikssons (S) långa maktinnehav i kommunen utövade han den makten genom de kommunala bolagen. Det är genom ordförandeskapet i dem och nära relation till bolagsmännen som vansinniga beslut såsom den misslyckade och svindyra crosshallen samt kulturhuset i köpingen kunnat fattas utan folklig förankring. 

Det nya styret under Sara Sjödal (C) har sedan 2018 inte lyckats ta kontrollen över bolagen. Tvärtom har de aktivt avsagt sig inflytande genom att till skillnad från oppositionen inte nominera sina ledande politiker till bolagens styrelser.  

Resultatet är splittring mellan kommunens verksamheter, där vart och vartannat kommunfullmäktigemöte domineras av konflikter om betalningar mellan kommun och bolag.

Tydligast har kaoset varit när det konfliktomsusade Vendelbadet skulle lämnas över från Tierpsbyggen till kommunen. Enligt dåvarande kommunchef beslagtog då anställda hos Tierpsbyggen utrustning utan dialog eller samarbete. 

Det krävs en politisk och demokratisk kontroll över bolag och tjänstemän som sätter stopp för den vansinniga konflikten. Tierpslistan vill ta kontroll över kommunkoncernen som helhet och styra upp detta kaos som skapats av både Socialdemokraterna och Kvintett-styret. 

Bevara allmännyttan 

I Tierps kommun har förslag tidigare lagts på att sälja av tillgångar såsom fastigheter och bostäder som ägs av kommunens bolag. Det är Tierpslistan emot. Genom allmännyttan och de kommunala bolagen kan kommunen i större utsträckning styra inflyttning, utveckling och boendekostnader. Bygger man fler billiga bostäder inom allmännyttan kan man pressa ner priserna på marknaden som helhet, korta köerna och stärka de boendes ställning. 

Tvärtemot förslag om att skära ner och avyttra allmännyttan vill vi bygga för att tillgodose det behov av bostäder som finns. Det gäller inte minst billigare hyresrätter som möjliggör för unga att flytta hemifrån och äldre att flytta till lägenhet utan att lämna orten eller betala ockerhyror. 

Detta står emot den idé som finns att man lockar köpstarka och barnfamiljer genom att bygga huvudsakligen dyrt och lyxigt. Många inom dessa grupper söker huvudsakligen villor och bostadsrätter – vilka frigörs främst genom att fylla upp på andra sidan flyttkedjan med billigare hyresrätter. 

Social och demografisk planmässighet i byggandet

Att bygga billiga hyresrätter får inte innebära att man bygger ghetton där invandrare och socialt utsatta koncentreras i utanförskap. När kommunen planerar nya områden vill Tierpslistan att det ska finnas en avsikt för vilka grupper som flyttar in. Det innebär att det ska byggas blandade områden och gärna kommunala hyresvillor. Skarpa självförsörjningskrav ska fortsatt ställas vid inflytt i Tierpsbyggens bostäder. 

Vi vill också använda allmännyttan för att locka nödvändig välfärdspersonal till Tierps kommun. Det kan handla om att öronmärka studentboenden i kommunens södra delar för lärar- och vårdstuderande. Dessa kan sedan få dispens för att fortsätta bo i de billiga studentboendena när de gått färdigt sin utbildning – mot att de arbetar i kommunen.

Restaurering eller vidareförmedling av övergivna byggnader

Tierps kommun har tidigare engagerat sig med att förvärva försummade och övergivna fastigheter i mindre orter och i glesbygden. Det arbetet ska återupptas. Husen kan sedan fixas upp och införlivas i de kommunala bolagens bestånd eller säljas vidare till någon som kommer ta hand om dem.  

På så sätt kan inte bara fastighetsbeståndet drygas ut, det innebär också uppvärdering av områdena som byggnaderna står i.

För att möjliggöra denna verksamhet vill vi inrätta ett system för allmänheten att anonymt anmäla hus som står och förfaller utan översikt.

Fler seniorbostäder 

Ofrivillig ensamhet är en utbredd samhällssjukdom, inte minst bland äldre. En åtgärd som kommunen kan göra är att i större grad erbjuda seniorbostäder för 55+ eller 65+, med gemensamma ytor och möjlighet till aktiviteter. Dessa skiljer sig från äldreboenden i att de är vanliga bostäder som är öppna för äldre i allmänhet, även utan vårdbehov. 

Genom att öka antalet bostäder som är vikta för äldre innebär det också att pensionärer får det lättare att flytta från sina gamla bostäder till anpassade lägenheter. Idag är det många äldre som tvingas bo kvar i hus som de inte har ork eller råd att hantera på grund av de långa bostadsköerna. 

Socialt boende 

Att tillhandahålla härbärgen och boenden för behövande medborgare ser Tierpslistan som en prioriterad fråga.  

Vi stödjer den kommunala principen om bostad först och vill erbjuda fler boendealternativ för behövande, såsom hemlösa, personer med missbruksproblematik, personer med psykiska sjukdomar samt kvinnor utsatta för våld i nära relationer.  

Det handlar dels om byggande av sociala boenden och dels om särskilda förturer i delar av Tierpsbyggens bostadskö. 

Billigare boendelösningar för nyanlända

Kostnaderna för invandringen är en börda för kommunens finanser och måste pressas ner. Ett sätt att göra det på är att ordna billigare boendelösningar för de asylsökande som anvisats till Tierps kommun. Staten ställer idag hårdare krav på kommuner att lösa bostad åt asylmigranter än åt medborgare, men det behöver inte betyda att de ska få tränga sig före andra i kön till det ordinarie bostadsbeståndet. Istället vill vi använda oss av billigare modulboenden och rivningsbostäder. 

Ett modernt Egnahems-program på prov 

Förr i tiden uppmuntrade det offentliga till eget byggande för att möjliggöra mindre, egna bostäder, så kallade egnahem. Många villaområden runtom i Sverige byggdes från början på det sättet. Försök till en modern motsvarighet har gjorts de senaste åren på flera platser i landet.  

Ett av dessa är föreningen Egnahemsfabriken på Tjörn, som erbjuder projektledning, byggsats, stödpersonal och verkstadsutrymme åt de som vill bygga sin egen bostad. Det möjliggör bland annat unga och nyanlända att skaffa en bostad både billigare och utan att behöva konkurrera om det existerande bostadsbeståndet. 

Tierpslistan vill på prov införa en kommunal motsvarighet i kommunen, gärna i samarbete med de lokala byalagen och utvecklingsgrupperna. Om försöket är framgångsrikt som på Tjörn kan projektet permanentas och utökas vid ett senare tillfälle eller avknoppas till en egen förening. 

Utveckling och byggande även utanför köpingen 

Bengt-Olov Erikssons (S) strategi för att utveckla kommunen har uttryckligen varit att fokusera investeringarna till köpingen, för att locka människor dit och därmed i teorin lyfta resten av kommunen i samma veva. Det är ingen unik strategi. Många städer runt om i Sverige har satsat på befolkningsexpansion i centralorten med det uttalade målet att gynna hela kommunen eller regionen.  

Ofta sker det motsatta. Risken finns att centralortens ensidiga expansion suger blodet ur de omgivande orterna genom att dränera dem på deras invånare, näringsliv och framtidstro. Vi vill att hela kommunen ska kunna utvecklas och det gäller alla delar: köpingen, de andra tätorterna, glesbygden – alltihop! 

Om Tierps köping hade säg 10 000 invånare hade det knappast varit ett unikt säljargument för kommunens del när man ska locka till inflyttning eller företagsetableringar. Vill någon bo eller verka i en större ort ligger både Uppsala och Gävle runt kröken. Att tvångsmässigt sträva efter centralisering är därmed en återvändsgränd.

Att utveckla hela kommunen handlar dels om att sprida ut satsningar, men också att sluta sätta upp hinder för lokala initiativ. Under det socialdemokratiska styret har det enligt många varit obefogat svårt att få bygglov utanför centralorten.

Ofta hänvisar kommunen då till att man vill värna åkermarkerna och naturvärden som annars riskerar byggas bort. Det är rimligt att ta hänsyn till livsmedelsproduktion och miljö – Tierpslistan är generellt skeptiska till att bygga över åkermark. Samtidigt får det inte bli ett svepskäl att hämma landsbygd och de mindre orterna. Faktum är att det blir väldigt svårt att kultivera åkermarkerna eller dra nytta av naturen om det sen inte finns någon befolkning kvar utanför städerna! 

De förbättringar som genomförts på detta område sedan 2018 är ett steg i rätt riktning, men problemen finns kvar och investeringarna är fortsatt koncentrerade till köpingen. Vi vill fortsätta göra det lättare med bygglov i kransorter och ytterområden. Det går absolut, och ska göras, utan att det innebär en för stor börda för åkermark och naturvärden.