Demokrati och politisk förvaltning

Sammanfattat vill vi:

●     Sänka politikerlönerna rejält
●     Strama åt politikernas ersättningssystem
●     Införa ett tak på arvoden som en fritidspolitiker kan få ut
●     Sanktionera politiker som myglar och plockar ut för mycket ersättning
●     Öppna för utökat tjänstemannaansvar
●     Sänka de högsta chefs- och direktörslönerna
●     Sänka partistödet
●     Låta medborgarna se fullmäktigemöten längre än tio dagar efter
●     Göra om allmänhetens frågestund
●     Ha fler och bindande folkomröstningar

Sänk politikerlönerna! 

Sveriges politikerkår tjänade under stora delar av 1900-talet i nivå med grundskolelärare. Lönen gav alla möjligheten att ta politiska uppdrag och företräda sina väljare, oavsett om ens bakgrund var som statare eller företagare. Politiker blev man för att ville förbättra samhället och därför behövde inte lönenivån vara mer än representativ för befolkningen. På senare år har detta förändrats. Lönerna stack iväg långt över inflationstakten, upp till en nivå långt över medelsvenskens. 

De som är ansvariga för ökningen är såklart politikerna själva. De är en av få yrkesgrupper som ensamma rår över sin egen lönenivå. Det är inget nytt. Politiker har alltid kunnat höja sina löner – men någonting har hänt de senaste årtiondena som gjort att den makten börjat gå en majoritet av dem åt huvudet.  

De etablerade partierna har tappat markkontakten. Medlemsantalen har krympt, toppstyret tilltagit och representativiteten blivit allt sämre. Partiernas lokala avdelningar har blivit hejarklackar och plantskolor för riksdagen, snarare än krafter av och för kommunernas egna medborgare. De är idag väldigt ofta en plats där karriärshungriga eller identitetssökande människor söker ett utlopp för sina individuella mål.  

Denna sorts politiker har som främsta mål att förbättra sin egna livssituation och saknar viljan att ta itu med de allvarliga problem som plågar medborgarna. Att vilja tjäna folket, snarare än att sko sig, har försvunnit. För att återupprätta den pliktkänslan måste politikerna tas ner på jorden igen.

Tierpslistan vill sänka kommunalrådsarvodet och övriga politikerlöner rejält. 

De som enbart är politiskt aktiva i syfte att erhålla höga löner och prestige kommer därigenom få minskade incitament att vara kvar inom kommun- och regionpolitiken. Det brukar de andra partierna använda som ett argument till varför politikerlönerna fortsatt ska ligga på en orimligt hög nivå. Vi ser det snarare som ett starkt argument för att sänka lönerna. En justerad lönenivå kommer bidra till att renodla vilken typ av människor som söker sig till politiken. De politiker som inte sätter folket först ska inte vara kvar. 

Tierps kommun är i svår ekonomisk kris. Politikerna skär år efter år ner på vår gemensamma välfärd, och höjer skatten på kommunbefolkningen till rekordnivåer. Kommunalrådet självt sitter samtidigt och tjänar 71 500 kr i månaden. Andra som på pappret ska vara del- eller fritidspolitiker kan i praktiken stapla ihop olika arvoden och få ut större summor ur kommunkassan.  

Att sänka arvodena skulle inte på egen hand lösa kommunens ekonomi, men de åtta miljoner kronor som årligen går till arvoden är åtta miljoner som inte går till skola, vård eller omsorg. 

Det handlar också om att visa huruvida ledarna är villiga att gå längst fram i ledet. Politikerna säger att du för kommunens bästa måste acceptera att dina barn får mindre hjälp i skolan och dina föräldrar får leva sina sista år i en sönderstressad äldreomsorg. Hur ska man kunna respektera dem som kräver uppoffringar av dig och dina kära, när de själva inte är beredda att offra en enda krona av sitt skattefinansierade överflöd? 

Strama åt politikernas ersättningssystem!

Även fritids- och deltidspolitikers utbetalningar behöver stramas åt. Idag tillämpar Tierps kommun ett komplicerat system med olika schabloner, arvoden och ersättningar. I flera fall kan arvoden kombineras till att bli i nivå med politikerlöner på heltid. 

Än värre är att systemet under de senaste åren tillåtit politiker att plocka felaktiga ersättningar utan att det korrigerats på lång tid. En översyn av rutinerna för utbetalningar har påbörjats av kommunen, men i grunden är det komplicerade ersättningssystemet som är problemet och inte rutinerna. 

Vi vill förenkla systemet, förtydliga uppdelningen mellan deltids-, heltids och fritidspolitiker samt införa ett tak för hur många arvoden som kan staplas på hög för en enskild politiker. Den som myglar och plockar för stora ersättningar ska sanktioneras.  

Bekämpa maktmissbruk och vanstyre!

Tierps kommun har länge och oavsett färgen på styret präglats av vanstyre och maktmissbruk från både politiker och tjänstemän.  

Under Bengt-Olov Erikssons (S) långa styre fattades beslut långt ute i de kommunala bolagen helt utan insyn. Det ledde till vansinnigt slöseri såsom det på crosshallen och kulturhuset för tiotals miljoner kronor, utan tillräckligt med demokratisk förankring och med tvivelaktigt lagstöd. 

Det nya styret, Kvintetten under Sara Sjödal (C) har inte visat sig vara bättre. Tvärtom har de tappat kontrollen över bolagen och tjänstemännen.

Rapporterna om vanstyre haglar – allt från mörkläggningar enligt TLN, till konflikt mellan bolag och kommun, ständiga ombudgeteringar, sjuksköterskor som flyr äldreboenden på grund av ledningen, avvisande av kritiska journalister, chefstjänstemän som misstänks för grundlagsvidriga efterforskningar mot journalister, felaktiga utbetalningar, politiker som misstänks läcka känsliga uppgifter och så vidare.

Kaoset har gått så långt att riksmedia, Expressen, gör reportage om kommunen som där kallas “House of Cards”.  

Vi vill få ett slut på vansinnet, städa upp i kommunens styrning och se till att politiken är underkastad demokratisk kontroll och insyn. 

Utöka tjänstemannaansvaret 

Förr kunde byråkrater som missbrukat sin makt anmälas i lagens mening, straffas och avsättas. På sjuttiotalet togs tjänstemannaansvaret bort ur lagstiftningen och därmed blev det svårare för medborgare att hålla förvaltningen till svars. Istället skulle man börja behandla byråkrater som vilka anställda som helst.  

Det är olyckligt, eftersom offentlig verksamhet i sista hand alltid handlar om skattepengar och maktutövning över vanliga medborgare. Endast i vissa fall kan man nu anmäla rent brottsliga tjänstefel till polisen. Där klaras så lite som en procent av sådana fall upp. 

Tierpslistan är öppna för ett utökat formellt tjänstemannaansvar, men det är viktigt att understryka att bristande tjänstemannaansvar ytterst handlar om bristande politikeransvar. Det är politikens uppgift att hålla i tyglarna. Bakom varje exempel på maktmissbruk hos förvaltningen finns en slapp politikerkår som misslyckats med sitt kärnuppdrag. 

Medborgare ska alltid kunna lyfta klagomål mot förvaltningen till politisk nivå så att tjänstemän kan hållas ansvariga för eventuella övertramp. Tierpslistan kommer, till skillnad från de etablerade partierna, alltid hålla tjänstemännen till svars för medborgarnas bästa.  

Besparingar på byråkrati och höga chefslöner 

När kommunens kärnverksamhet missköts är det orimligt att den kommunala byråkratin tillåts växa och kosta så mycket som den gör. Istället för att angripa en redan eftersatt välfärdssektor vill Tierpslistan börja med att effektivisera uppifrån och ner, inte nerifrån och upp. Därför vill vi skära i kostnaderna för kommunens högst betalda chefer, mellanchefer, administratörer och kommunikatörer, hellre än att skära ner på skola, vård eller omsorg. 

Sluta strössla skattepengar på partierna! 

Det var till stor del folkrörelserna som byggde Sverige till ett av världens bästa länder. Idag för dock folkrörelserna i Sverige en tynande tillvaro och organisationerna som är kvar lever i hög grad på transfereringar från det offentliga istället för sina medlemmar. 

Även partierna finansierade förr sin verksamhet av egen kraft. Allt eftersom politikerna svävat iväg har deras partier gått från att samla breda folklager till att vara av och för politikerna själva. Dessa elitpartier har växt samman med det offentliga och därmed även de blivit beroende av skattepengar i form av partistödet. 

Tierpslistan är inte emot partistöd som koncept, men funktionen ska vara att möjliggöra en grundläggande politisk verksamhet för partierna på det lokala planet. Utifrån det syftet är partistöden idag för höga.  

Därför vill vi sänka partistödet mer än vad den ekonomiska krisen redan motvilligt tvingat politikerna till. Det kan ske genom en sänkning av den rörliga delen av partistödet eller genom att införa maxtak 

Vill partierna bedriva verksamhet utöver den som partistödet täcker efter vår sänkning kan de gott bekosta det på traditionella föreningsvis som alla andra – med medlemsavgifter, insamling, försäljning och så vidare.  

Fler och bindande folkomröstningar istället för demokrati-alibin! 

De etablerade partierna i kommunen har ofta lovat mer folkligt inflytande. Kanske med störst intensitet när de velat flytta fokus från andra politiska beslut som saknat folkförankring. Medborgarna blir ofta hörda, men sällan lyssnade på.

De misslyckade “satsningarna på demokrati” är många: 

Att det får se ut så här tycker vi är förargligt. Dels för att lokal demokrati är ett egenvärde, dels för att vi vet att Tierps invånare går runt och bär på många värdefulla idéer och initiativ som politikerna inte alltid har vett att komma på själva. 

Tierpslistan vill införa ett mer påtagligt medborgarinflytande, som våra folkvalda kan bli bundna att följa. Vi vill se fler folkomröstningar i frågor som är avgörande för kommunens framtid.  

Ju dyrare ett projekt eller ett beslut väntas bli och ju större konsekvenser det väntas få för samhället, desto större anledning, enligt oss i Tierpslistan, att hålla en folkomröstning. Om folket först tillfrågats om kommunen skulle byggt en crosshall för tiotals miljoner kronor eller istället sparat pengarna till välfärden, är det mycket möjligt att den ekonomiska kris vi nu befinner oss i inte skulle blivit lika djup.  

Kommuninvånarna ska själva kunna ta initiativ till folkomröstningar. Trösklarna för att få till stånd en omröstning får inte vara för höga. En folkomröstning ska också kunna genomföras inom en enskild kommundel om frågan endast angår invånare på just den orten. Därför vill vi upprätta kanaler på kommunens och regionens hemsida där medborgare kan kräva folkomröstningar genom digitala underskrifter. 

Trots de digitala framstegen finns det än idag, framför allt äldre, som inte har samma tillgång till digitala hjälpmedel som övriga delar av befolkningen. De som vill skriva under för hand borde därför också få chansen att göra det vid namninsamlingsstationer vid kommunens bibliotek och liknande platser. 

Idag är folkomröstningar i Sverige alltid rådgivande, vilket innebär att politiker kan ignorera utfallen om de vill. Tierpslistan är öppna för att folkomröstningar i större utsträckning ska vara bindande, så att politikerna tvingas följa folkviljan när den är som tydligast. 

Som parti vill vi också vara bäst i kommunen på att tillvarata medborgarnas förslag. Om du har förslag på vad vi borde driva och ta upp får du gärna skicka in det i ett meddelande till oss här. 

Låt medborgarna se fullmäktigemöten på kommunens hemsida! 

För inte så länge sedan fanns webbsändningar från samtliga kommunfullmäktigemöten tillgängliga på kommunens hemsida. Nu plockar man bort klippen bara tio dagar efter mötet. Därmed har det blivit väldigt svårt för gemene man att följa politiken, på ett sätt som borde vara helt främmande en demokrati. Vad är det man vill dölja? Är politikerna rädda för vad folk ska tycka om deras prestationer? Tierpslistan vill att webbsändningar ska finnas kvar på hemsidan åtminstone hela mandatperioden.

Allmänhetens frågestund 

Det finns idag en “allmänhetens frågestund” där medborgare kan ställa frågor i kommunfullmäktige. Men när politiker ger icke-svar finns inga sätt att ställa dem till svars eller väcka debatt – annat än att vänta ett par månader och försöka igen på nästa möte. 

Tierpslistan ser ingen poäng i att ha en frågestund som bara leder till icke-svar och frustration. Antingen bör frågestunden läggas ner eller utökas så att allmänheten tillåts riktiga replikskiften.