Invandring

Sammanfattat vill vi:

●     Främja integration och införlivande i enlighet med FN:s riktlinjer
●     Verka för minskad invandring
●     Boendelösningar som inte kostar skattebetalarna lika mycket
●     Skärpa kraven i SFI och öka undervisningstiden från 15 till 30 timmar i veckan
●     Samordna SFI med samhällsorientering och yrkesutbildning
●     Dra in bidragen till invandrare som begått grova vålds- och sexualbrott
●     Offentligfinansierat tolkstöd upphör efter tre år
●     Att hela flyktingmottagandet ska vara fritt från privata vinstintressen
●     Städa upp bland spretiga integrationsprojekt

Fullständigt införlivande är en förutsättning för den svenska välfärdsstaten 

Målet för Tierpslistans integrationspolitik är att invandrare införlivas i den svenska samhällsgemenskapen. Den som invandrar till Sverige ska anamma den grundläggande samhällssyn som den svenska nationen bygger på. Här gör vi vår plikt, arbetar och värnar det gemensamma. Här finns inte utrymme för etniska enklaver och parallellsamhällen. 

Denna typ av integration kallas assimilering och är den som förespråkas i FN:s flyktingkonvention: 

Artikel 2

”Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which require in particular that he conform to its laws and regulations as well as to the measures taken for the maintenance of public order”. 

Artikel 34

”The Contracting States shall, as far as possible facilitate the assimilation and naturalization of refugees.” 

Vad man äter, lyssnar på för musik eller utövar för religion är individens ensak. Däremot får företeelser som hedersförtryck, könsstympning och religiös fundamentalism aldrig tillåtas bli integrerade delar av vårt samhälle. De som bor i Sverige behöver se sig själva som delar av samma folk med de plikter och förväntningar gentemot varandra som det innebär.  

En förutsättning för assimileringspolitiken är att det offentliga vågar ställa krav på invandrare. Det gäller att vara tydlig med vad som krävs av en för att kunna bli accepterad i den svenska samhällsgemenskapen. De många laglydiga invandrare som gör rätt för sig ska premieras och de som missbrukar sin chans ska möta konsekvenser av sina handlingar.

Minskad invandring  

Tierpslistan kräver en kraftigt minskad invandring. Om invandrare i Tierp ska kunna införlivas i majoritetssamhället krävs det att kommunen tar strid med Migrationsverket vid varje försök att anvisa nya mängder migranter hit. 

Ju större invandring, desto svårare blir införlivandet i samhället och desto större blir kostnaden. Tierps kommun kan inte ta emot fler invandrare än vad det finns bostäder, arbetstillfällen och möjlighet att integrera. Kommunens integrationsskuld är för stor för att den ska gå att avverka om staten fortsätter att fylla på i den takt som skett de senaste åren. 

Billigare boendelösningar istället för att spä på konflikter 

Tierps kommun har redan utan invandringen en ökande befolkning, som tar bostäder i anspråk. Vi har också grupper som är i extra stort behov av bostad, till exempel de som just lämnat en våldsam relation, eller skrivits ut från någon form av rehabilitering. Kommunen är samtidigt skyldig enligt lag att ordna en initial boendelösning åt alla migranter som anvisas till kommunen.  

För att se till så att mer akut behövande grupper inte trängs undan vill Tierpslistan ordna andra mer kostnadseffektiva boendelösningar där det är försvarbart. Det kan handla om modulboenden eller intelligent användning av rivningsbostäder för den inte obetydliga del av migranterna som utgörs av starkare grupper som unga friska män. 

Många kommuner har istället infört etnisk förtur i sina bostadsköer, påhejade av staten. Det är vi starkt emot. Det går rakt emot den svenska jämlikhetsidén och driver på motsättningar snarare än att bidra till hälsosamt införlivande i samhället. 

Gör SFI till kärnan i kommunens integrationsarbete

Eftersom språket är centralt för att kunna delta i samhället är det viktigt att vi ställer krav på SFI-deltagande och godkända resultat. För att de nyanlända ska få bättre möjlighet att uppfylla dessa krav vill vi utöka den lärarledda undervisningstiden i SFI från 15 till 30 timmar i veckan. Därutöver vill Tierpslistan kombinera SFI med yrkesutbildning. Detta skulle exempelvis kunna röra sig om yrkesutbildning på ursprungsspråket samtidigt med SFI, eller lärlingskap i samarbete med lokala småföretagare och föreningar. Vi får däremot inte låta viktig välfärd som äldrevården bli en integrationsverkstad där bristande språkkunskaper går ut över andras välbefinnande.

För att stärka assimilationen vill vi att kommunen inrättar en egen obligatorisk samhällsorienteringskurs i anknytning till SFI. Kursen ska lära ut relevanta delar av svensk och lokal kultur, som demokrati och förhållningssätt kring jämställdhet och barnuppfostran.  

Inga bidrag till de som begår grova brott 

De som begår grova brott som misshandel, mord och våldtäkt under sina första år i Sverige har tydligt visat att de inte är intresserade av att bli en del av samhället. Kommunen ska därför inte heller betala ut bidrag till dem. Pengarna behövs på annat håll. 

Fasa ut privata intressen inom flyktingmottagandet 

Att mottagandet av migranter fungerar är så viktigt att inga delar av det bör läggas ut på entreprenad. I och med att kommunerna inte kunnat förutse storleken på den migration som staten tvingat på dem har så ändå skett. Den privata flyktingindustri som uppstod i och med migrationskrisen blev ett lotteri för kommunerna: Vissa aktörer gjorde ett bra jobb, medan andra såg möjligheten att tjäna miljoner på migranternas och skattebetalarnas bekostnad.  

Det är inte en risk värd att ta fler gånger. Vi ser hellre att mottagandet hamnar under demokratisk kontroll och att skattepengar med säkerhet hålls ur fickorna på skrupellösa lycksökare. Tierpslistan vill därför göra så att flyktingmottagandet innefattande flyktingboenden med mera i sin helhet underställs kommunen. 

Begränsning av offentligt finansierade tolkstöd 

Tierpslistan vill begränsa det offentligt finansierade tolkstödet. Huvudregel ska vara att man efter tre års vistelse i Sverige ska finansiera sitt eget tolkstöd. Bor man i Sverige måste man ha incitament att lära sig svenska och inte i årtionden luta sig mot skattefinansierat tolkstöd. Dagens obegränsade stöd innebär i praktiken att stora mängder skattepengar går till att invandrare ska slippa lära sig svenska. 

I vissa undantagsfall bör tolkstödet gälla längre. Undantag bör till exempel göras för väldigt gamla eller funktionsnedsatta som har svårt att lära sig språket. Vårdssituationer där tolkstöd är medicinskt kritiskt ska också undantas. 

Städa upp bland integrationsprojekten 

Kommunen ger stöd till – och har själv lanserat – flera integrationsprojekt. Flera av dem är säkert bra, men alla är inte nödvändigtvis kostnadseffektiva. Dessutom finns risken att vissa tilltänkta integrationsprojekt snarare blir “särlösningar” som drar en gräns mellan invandrare och majoritetssamhället. Vi vill se över integrationsprojekten och undersöka vilka av dem som faktiskt främjar invandrarens fullständiga införlivande med det svenska samhället, samt vilka konsekvenser de har för kommunens övriga invånare. De som inte fungerar ska läggas ner, de som gör det ska stärkas och skattebetalarna ska slippa finansiera ineffektiva integrationsprojekt.