Tandvård och Region Uppsala

Sammanfattat vill vi:

 • Införa fri tandvård i Region Uppsala
 • Göra kollektivtrafiken billigare och mer tillgänglig
 • Närakut i Tierps köping
 • Återinför Brukshälsan i Söderfors
 • Göra vård mer tillgänglig i hela länet genom samverkan mellan region och kommun
 • Sänka politikerlönerna i regionen
 • Införa ett regelverk mot korruption och jäv
 • Rensa i regionens svällande byråkrati
 • Förbättra regionens samarbete med Polisen
 • Satsa på kameror och vakter i kollektivtrafiken
 • Kartlägga och förbättra regionens arbete mot sexualbrott, hedersvåld, och våld i nära relationer

Tierpslistan är huvudsakligen ett kommunparti och vi har framförallt kommunpolitiska ambitioner. Samtidigt fattas väldigt många beslut som är viktiga för Tierps kommuninvånare på regional nivå (tidigare landstinget), och en stor del av skatten betalas dit. För att representera Tierpsbornas intressen även där ställer vi därför också upp till regionfullmäktige i Region Uppsala. 

Nedan följer vårt politiska program för Region Uppsala. 

Tandvården 

 • I regionfullmäktige kommer vi först och främst vara en röst för avgiftsfri tandvård i länet. Att de etablerade partierna inte jämställt finansiering av tandvården med vården av kroppens övriga delar är ett svek. Tusentals hårt arbetande svenskar tvingas välja mellan plånboken och tandvården, trots att de betalat skatt och gjort rätt för sig hela livet. Tandhälsa är inte en lyx som ska befinna sig i samma prisklass som plastikoperationer, utan något ofrånkomligt som ska kosta därefter. Tänderna är en del av kroppen, och därför måste tandvården vara en del av vården! 

Hela länet, inte bara Uppsala 

 • Sedan regionen tog över kollektivtrafiken 2012 har den blivit mindre tillgänglig för invånare i kranskommunerna och på landsbygden. Vi vill bygga upp landsbygdstrafiken igen, med återinförd anropningstrafik i vår kommun. Länets kommuner ska ges utökat inflytande över länstrafiken genom representation i trafiknämnden och samråd med deras kommunfullmäktigen.
 • För många inom länet och kommunen som arbetspendlar eller bor i glesbygd är resekostnader omöjliga att välja bort. Vi vill göra UL-biljetter billigare och mindre komplicerade, i första hand för pendling utanför tätorts-zonerna och för de som arbetspendlar, samt skolungdomar, pensionärer och de som idag är beroende av färdtjänst. Nolltaxa ska vara det långsiktiga målet. 
 • Sedan Brukshälsan i Söderfors stängde har Tierps enda kvarvarande vårdcentral stundtals varit överbelastad och vårdtillgängligheten försämrats. Istället för koncentration till centrala Uppsala vill vi att vård ska finnas nära till hands i hela länet. Därför vill ha en närakut i Köpingen och återinföra Brukshälsan.
 • Vi vill se större vårdsamarbete mellan kommun och region, något som fungerat bra i bland annat Norrtälje. 
 • Vid upphandling kan det bli lätt för politiker och tjänstemän i Uppsala att se sig själva som närmare Stockholm och världen än övriga Uppland. Därför vill vi tvärtom inom regionens institutioner lyfta lokal upphandling och investeringar inom regionen. 

Byråkrati och korruption 

 • Politiker ska tjäna folket, inte tjäna på dem. Därför vill vi sänka politikerlönerna i regionen och framförallt klippa de miljontals kronor i fallskärmar som betalas ut till politiker vid avgång. 
 • Samtidigt som vården sviktar jäser en stor och dyr byråkrati till sig i regionen. För varje år som går ökar antalet välgödda chefer, mellanchefer, administratörer och kommunikatörer. Det finns hos regionen idag 30 % fler administratörer än det finns läkare! Vi vill rensa i regionens byråkrati och sänka de högsta chefslönerna. 
 • Det finns många politiker som i ena stunden beslutat om regionens vård som folkvalda, och i andra stunden suttit som lobbyister för privata vårdintressen. Svängdörrarna mellan det allmänna och privata gör politikernas lojalitet oklar och bäddar för korruption. Vi vill ha ett regelverk som kraftigt försvårar att regionens politiker köps av särintressen. 
 • Granskning fungerar bäst när den sker utifrån och från botten upp. Därför vill vi ge kommunerna en roll i regionrevisionen. 

Trygghet och brottslighet 

 • Regionens och Polismyndighetens verksamhet hänger ofta ihop, inte minst vid våld mot blåljuspersonal eller när gängvåld tränger sig in i sjukhuskorridorerna. Idag använder regionen ansenliga resurser för att genom kommunikatörer förmedla en positiv bild av verkligheten. Istället borde regionen i högre grad använda dessa resurser för att understödja polisen i den verklighet som faktiskt finns. 
 • Alla måste känna sig trygga i länstrafiken. När en våldtäkt får ske ostört på Upptåget har något gått allvarligt fel. Regionen bör satsa mer på resenärernas trygghet med kameror och vakter närvarande på tågen. 
 • Regioner har en viktig men försummad roll i att överhuvudtaget kunna göra vissa brott till rättsfrågor, särskilt sexualbrott och vissa typer av hedersvåld. Till exempel finns ofta test för vissa våldtäktsdroger inte tillgängliga snabbt nog för att göra nytta i rättssalen. Därför behöver regionen i samarbete med Polismyndigheten grundligt kartlägga regionens kapacitet att bekämpa sexualbrott respektive hedersvåld. På samma sätt måste regionen generellt bli bättre på att identifiera och bekämpa våld i nära relationer.